Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, January 24, 2014

Basilan appointees with lacking requirements

NO
NAMES
ALL IN 3 COPIES AND AUTHENTICATED
1
VILMA S. ENGGAL
PRC LICENSE, SECPA ORIG
2
SEVERINA G. PALTINGCA
PRC LICENSE
3
SAHADA M. ARSAD
PRC LICENSE
4
HASHER A. LANANG
PRC LICENSE
5
FERLISA A. ABUBAKAR
PRC LICENSE
6
AHARAJA M. JAKKAL
PRC LICENSE
7
HANIBA I. MUSADDAMAN
PRC LICENSE

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"