Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, January 24, 2014

Lamitan appointees with lacking requirements

NO
NAMES
ALL IN 3 COPIES AND AUTHENTICATED
1
DARMIN J. DALIPOSON
PRC LICENSE
2
NASER S. CIANO
PRC LICENSE, SECPA ORIG
3
JOVEL A. BERNADEZ
PRC LICENSE, SECPA ORIG

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"