“Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana’t Mapayapa”

Wednesday, November 11, 2015

Lanao Del Sur II Schedule

November 25-26, 2015
Interview and Teaching Demo

No comments:

Post a Comment

News Articles

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"