Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, December 11, 2015

Interview and Teaching Demo Mag I & Mag II (3rd Batch)

December 16, 17, 2015
Maguindanao I (3rd Batch)
Maguindanao II (3rd Batch)
Registration Time 7:00 A.M.
                              12:00 P.M.


Bring The following:
1. Testing Permit (original)
2. Valid ID (include your PRC license).
3. Teaching Demonstration Materials.
"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"