Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, December 13, 2013

2013 Marawi City appointment forwarded to CSC December 11, 2013


"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"