Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Wednesday, October 25, 2017

Statement of Appropriations, Allotments and Obligations 2017

As of Quarter Ending, March 31, 2017


As of June 30, 2017

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"