Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Thursday, May 14, 2015

Additional 15 slots available under Australia Awards Scholarships"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"