Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"

Saturday, January 18, 2014

Lanao Sur IB appointment attested and released by CSC January 17, 2014"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"