Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"

Saturday, December 7, 2013

Mixed Lanao Sur II appointment with 2013 items attested by CSC Dec 3, 2013"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"