Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, November 15, 2013

Lanao Sur II attested appointments from CSC, November 14, 2013


"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"