“Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana’t Mapayapa”

Tuesday, January 20, 2015

Statement of Allotment Obligation and Balances 2014 (1 of 3 parts)
No comments:

Post a Comment

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"