Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Thursday, January 22, 2015

Annual Reform Report 2014 (4 of 6 parts)


No comments:

Post a Comment

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"