Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Wednesday, June 18, 2014

Updates on Functionality of the Division Library Hub


"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"