Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Tuesday, January 28, 2014

Sulu appointees with lacking requirements

1
PATHA M. ALPHA
TOR, PRC LICENSE, OATH OF OFFICE
2
EVELYN H. CHEE
PRC LICENSE, SALN
3
NURONNISA S. HAPIL-TIPLAHAN
SECPA ORIG, PRC LICENSE
4
MARSIDA I. LAKIBUL
SECPA ORIG
5
NURHAIDA K. MOHAMMAD
SALN, SECPA ORIG
6
MICHAEL Q. DINSUAT
TOR, SALN, SECPA ORIG
7
RAEZA H. SALI
PRC LICENSE, SECPA ORIG, SALN,
8
NURHINA I. ABDURASAD
TOR, SALN, SECPA ORIG
9
CARMELITA J. IKIRAN
SECPA ORIG, SALN
10
DARWINA S. HALIM
SALN, SECPA ORIG, PRCLICENSE
11
DOROTHY T. LIM
SECPA ORIG, SALN, PRC LICENSE
12
NURMIHAL D. ARADAIS
PRC LICENSE, TOR, MEDICAL CERT.,TOR, PRC LICENSE
13
NAPSA S. ASMAD
OATH OF OFFICE, SALN, SECPA ORIG, MEDICAL CERT., TOR, PRC LICENSE
14
ERWINA J. LAGAY
PRC LICENSE, SECPA ORIG, SALN
15
SITTI HAJA B. ASMAD
SALN, TOR, SECPA ORIG
16
ALNAZIR GAPAL
SALN, NBI, SECPA ORIG, MEDICAL CERT.
17
DELMAR A. ASJALI
NBI, SECPA ORIG, SALN, MEDCAL CERT.
18
ADELINA D. BARAL
NBI, SECPA ORIG, SALN, PRC LICENSE, TOR, OATH OF OFFICE, PDF
19
ADZHAR U. TANTALIE
NBI, SECPA ORIG, PDF,
20
FAISZAL S. HUSSIN
PRC LICENSE, SECPA ORIG
21
ADELAIDA M. AIYUB
NBI, SECPA ORIG, SALN,MEDICAL CERT.
22
SATRA-MUDJAD A. SIKAL
PRC LICENSE,
23
AL-SHIDA G. ESMAIL
SECPA ORIG

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"