Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"

Friday, January 3, 2014

Mixed Tawi-Tawi appointment attested and released by CSC January 2, 2014


"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"