Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, January 3, 2014

Lanao Sur IA Reappointment and 2013 appointment attested and released by CSC January 2, 2014"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"