Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Saturday, December 7, 2013

Mixed LS IA appointment including some 2013 attested by CSC Dec 4, 2013"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"