Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"

Tuesday, October 8, 2013

Forwarded Lanao Sur IA and IB appointment for CSC attestation today Oct 8 2013


"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"