Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Wednesday, April 17, 2013

RG Mujiv Hataman: All the best to the ARMM delegation!


For news and updates, please log on to official website - http://palarongpambansa2013.depedro7gov.ph/

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"