Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Thursday, April 25, 2013

Grateful and real recipients of backpays
 These videos courtesy of RLA Educ Comm chair Assy Samira Gutoc-Tomawis.

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"