Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Tuesday, July 24, 2012

Usec Sattar expounding on Madrasah Education plans during the

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"