Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Monday, July 16, 2012

No to fixers!

Hindi lahat ay nadadaan sa pera. Magtiwala sa sarili, magtiwala sa kwalipikasyon. 

Ang pera ay hindi solusyon upang makakuha ng posisyon. Tandaan po natin, kung tayo ay magbibigay ng pera upang magkakuha ng posisyon, tayo po ay "corruptee", kasama po tayo sa problema. 

Ipagbigay-alam kung kayo o inyong kapamilya ay naging biktima. Panahon na upang puksain ang kabaluktutan sa sistema. NO TO FIXER!

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"