Monday, July 16, 2012

No to fixers!

Hindi lahat ay nadadaan sa pera. Magtiwala sa sarili, magtiwala sa kwalipikasyon. 

Ang pera ay hindi solusyon upang makakuha ng posisyon. Tandaan po natin, kung tayo ay magbibigay ng pera upang magkakuha ng posisyon, tayo po ay "corruptee", kasama po tayo sa problema. 

Ipagbigay-alam kung kayo o inyong kapamilya ay naging biktima. Panahon na upang puksain ang kabaluktutan sa sistema. NO TO FIXER!

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"